Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SGM-KIDS sp. z o.o.

Osoby fizyczne odwiedzające sklep internetowy SGM-KIDS sp. z o.o., mają kontrolę nad danymi

osobowymi, które nam podają. SGM-KIDS sp. z o.o. ogranicza zbieranie i wykorzystywanie

informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz

usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną.

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się,

w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

1.1. Kto przetwarza moje dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem naszego sklepu

internetowego jest SGM-KIDS sp. z o.o. z siedzibą w Stęszewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 51,

62-060 Stęszew, zarejestrowana przez Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000729261, NIP: 7773318328, REGON: 380047731.

1.2. W jakich celach moje dane osobowe są przetwarzane?

Korzystając z naszej strony internetowej Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w

celach związanych z realizacją zamówień składanych przez Państwa za pośrednictwem naszego sklepu

internetowego.

Podanie danych jest w zawsze dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia. Jeżeli nie

wyrażą Państwo zgody na zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych, istnieje możliwość

że zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takim wypadku zostaną Państwo o tym poinformowani.

1.3. Na jakiej podstawie SGM-KIDS sp. z o.o. może przetwarzać moje dane osobowe?

Właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:

a) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia

działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie

ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

b) gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu - art. 6

ust. 1 lit. a RODO,

c) gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego

zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np.

w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1

lit. c RODO.

1.4. Czy przetwarzane są moje „wrażliwe” dane osobowe?

SGM-KIDS sp. z o.o. nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki

obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe

dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku

zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności,

orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

2. Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SGM-KIDS sp. z o.o.

SGM-KIDS sp. z o.o. nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem

sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu

realizacji zamówień użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych

przez przepisy prawa.

SGM-KIDS sp. z o.o. może w określonych przypadkach ujawnić – w formie powierzenia - firmom

zewnętrznym lub dostawcom usług lub sprzedawcom działającym w naszym imieniu Państwa dane

osobowe, aby zrealizować zamówienie użytkowników.

Konieczność ujawnienia danych osobowych może być spowodowana przeprowadzaniem audytów w

zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania

działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. SGM-KIDS sp. z o.o. nie zbywa danych

osobowych na rzecz osób trzecich, które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie

wykorzystane do ich celów marketingowych.

3. Opcje

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej SGM-KIDS sp. z o.o. podawanie danych

osobowych nie jest konieczne, jednakże SGM-KIDS sp. z o.o. może wymagać przesłania określonych

danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń.

Użytkownik może zostać także zapytany przez SGM-KIDS sp. z o.o., czy wyraża zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić

zgodę lub odmówić.

4. Dostęp do danych i uprawnienia

Jeśli użytkownik dostarcza nam swoje dane osobowe, w większości przypadków ma do nich

odpowiedni dostęp, dzięki czemu może je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w

nich zawarte. Użytkownik może również przesłać na adres ……………….. prośbę o uaktualnienie lub

usunięcie określonych danych, w związku z czym SGM-KIDS sp. z o.o. podejmie wszelkie stosowne

działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi

przepisami prawa.

Użytkownik powinien pamiętać, o prawach, jakie mu przysługują w związku z przetwarzaniem jego

danych osobowych, o których mowa w RODO, tj.:

a) prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy

są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach

przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do

otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się

osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z

kosztów administracyjnych),

b) prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także

wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy

prosić od Ciebie przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie

są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich

przetwarzanie ,lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych

osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych,

które nam dostarczyłeś,

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SGM-KIDS sp. z o.o.

g) prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej

zgody przed jej cofnięciem),

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszego Serwisu mogą być przetwarzane

w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać

wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej

sytuację.

6. Bezpieczeństwo i integralność danych

SGM-KIDS sp. z o.o. stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych

osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.

Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi

zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych

użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do

danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki SGM-KIDS

sp. z o.o. w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym

są one niezbędne do realizacji zamówienia użytkownika, są one niezbędne do realizacji uprawnienia

lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub do momentu, gdy

użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.

7. Jak długo SGM-KIDS sp. z o.o. przechowuje dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a

zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe użytkownika zostały zebrane. Stosownie do tego

informujemy, że:

a) w przypadku, gdy SGM-KIDS sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres

przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

b) w przypadku, gdy SGM-KIDS sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie

uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania

ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu

sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach,

gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

c) przypadku, gdy SGM-KIDS sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z

uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te

przepisy;

d) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres

przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej

w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

8. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

SGM – KIDS sp. z o.o. może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią

odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data

ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.